Vedtægter

 

logo.gif

Vedtægter for Glud-Skjold Jagtforening

 

 

1 Foreningens navn er Glud-Skjold Jagtforening, hjemmehørende i Hedensted Kommune.

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund (DJ).

2.1 Foreningen er tilsluttet DJ, hvis vedtægter i almindelighed respekteres, såfremt de ikke er i konflikt med Glud-Skjold Jagtforenings vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3 Formål og opgaver.

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.

4 Optagelse.

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person. Dog foretages endelig godkendelse af bestyrelsen.

5 Ophør.

5.1 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.2 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, efter indstilling fra bestyrelsen, i overensstemmelse med DJ’s vedtægter paragrafferne 36-41.

5.3 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse.

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentstørrelse for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære bestemmelser om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7 Ordinær generalforsamling.

7.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Godkendelse af næste års kontingent.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

8 Ekstraordinær generalforsamling.

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 15 % af A-medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til A-medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

(A-medlemskab = medlemskab i DJ via Glud-Skjold Jagtforening, der er medlem af Danmarks Jægerforbund).

9 Afstemninger.

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Stemmeret har hvert A-medlem, der har betalt kontingent.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer dette.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 På ekstraordinær generalforsamling, eller hvor vedtægtsændringer forelægges, kræves 2/3 stemmeflerhed af samtlige A-medlemmer. Såfremt fremmødet ikke når dette antal, indkaldes til ny generalforsamling senest 30 dage eller hvor simpelt flertal af fremmødte er gældende.

10 Bestyrelse.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af A-medlemmer, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, sekretær og kasserer.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

11 Tegningsret.

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, eller af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. I formandens fravær kan næstformand dog træde til i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til forenings løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12 Formue og regnskabsår.

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller på girokonto.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13 Revision.

13.1 De 2 revisorer, der vælges af og blandt A-medlemmer, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette.

13.2 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14 Opløsning/sammenslutning.

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige A-medlemmers stemmer, på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses eller sammensluttes med anden forening.

14.2 Foreningens eventuelle formue skal – såfremt ophør vedtages – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ indtil 5 år. Dog uden at foreningens formue forringes. Stiftes en ny lokalforening inden for 5 års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder den forvaltede formue efter 5 års periodens udløb DJ, der skal anvende den til naturbevarende formål i foreningen Glud-Skjold Jagtforenings hjemområde.

15 Ikrafttræden.

15.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 7. november 1991, træder i kraft pr. 1.1.1992, når de er godkendt af DJ: Godkendt af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse den 19.11.1991.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/